Het laatste interview uit de serie over 15 maart. Ewout Klei sprak met Jalta-gastauteur Hans de Vries, voorzitter van de Partij van Rede. Deze atheïstische partij heeft – uiteindelijk – toch maar afgezien van deelname aan de Tweede Kamerverkiezingen. 

 

Op 15 maart vinden in Nederland de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Welke partij gaat de grootste worden? En heb je al een idee welke coalitie het worden gaat?

Mijn verwachting is dat de VVD de grootste partij zal worden.
Een mogelijke coalitie uitgaande van de huidige peilingen zal een moeilijke worden om tot een meerderheid te komen. Mijn verwachting is een kabinet van VVD+CDA+D66+PvdA+CU.

 

Doet jouw partij, de Partij voor de Rede, ook aan de Tweede Kamerverkiezingen mee?

We hebben in december 2016 besloten om niet deel te nemen. We hebben een uitgewerkt verkiezingsprogramma opgesteld en een kandidatenlijst samengesteld. De verwachting om met voldoende massa in alle 19 Nederlandse Kieskringen te kunnen deelnemen was niet aanwezig. We hadden vooraf gesteld dat we in minimaal 15-Kieskringen zouden willen uitkomen met een lijst, die verwachting zagen we niet uitkomen.

 

Waar staat je partij eigenlijk voor?

De Partij van de Rede staat voor een volledig seculiere samenleving die religieus neutraal is. In ons denken en handelen laten we ons leiden door de rede, wetenschap en logica en niet door (autoriteits)geloof, traditie en de bijbehorende dogma’s. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en feitelijke bewijsvoering vormen mede de basis voor onze standpuntbepaling. De Partij van de Rede (PvdR) staat een samenleving voor waarin de individuele vrijheid, het zelfbeschikkingsrecht, expressie, ontwikkeling en basisinkomen is gewaarborgd. De privacy van het individu staat voorop.

Scheiding van staat en kerk is voor de PvdR scheiding van overheid en religie; dat houdt in dat er geen privileges, dan wel voorrechten gelden voor religieuze groepen zoals daar zijn vrijstelling op BTW en de Onroerend zaakbelasting (OZB). De PvdR gaat uit van het gelijkheidsprincipe. Er is één wet die geld voor iedereen gelijk. De wet maakt geen onderscheid tussen mensen die een bepaald(e) geloof of levensovertuiging aanhangen. Een parallelle geloofswetgeving als de Sharia past niet in een seculiere samenleving die vrij dient te zijn van religieuze sturing en invulling. Een parallelle samenleving van tribale en geloofsgroepen moet te allen tijde worden voorkomen en bestreden.

Scheiding van overheid en religie is ook scheiding van onderwijs en geloof. We streven naar uitsluitend openbaar onderwijs dat religieus neutraal is en voor iedereen vrij toegankelijk. Voorwaarde is dat dit onderwijs wetenschappelijk geborgd is. Onderwijs dient elke ingezetene de mogelijkheden bieden om zijn talenten te ontwikkelen die gericht zijn op onafhankelijk en kritisch denken om zelfstandig, bewust verantwoordelijk te handelen en deel te nemen aan de seculiere samenleving.

 

Jesse Klaver, Sybrand Buma, Lodewijk Asscher en Sylvana Simons willen allemaal minister-president worden. Wat is jouw politieke ambitie?

Mijn ambitie als voorzitter van de Partij van de Rede is om de volledige scheiding van staat en religie, ofwel de scheiding van overheid en religie te realiseren van onderaf aan. Dat betekent de scheiding van onderwijs en geloof ofwel uitsluitend openbaar onderwijs dat religieus neutraal is om een daadwerkelijke seculiere samenleving te kunnen realiseren. Mijn politieke ambitie is dan te streven naar een seculier kabinet dat genoemde volledige scheiding van overheid en religie willen doorvoeren. Daarbinnen zou ik dan als minister van onderwijs, even heel idealistisch gesteld hè?, willen werken aan het realiseren van uitsluitend openbaar onderwijs dat voor iedereen vrij toegankelijk is. Dit onderwijs is wetenschappelijk geborgd; Het is religieus neutraal en biedt ieder kind, iedere tiener, adolescent, jongvolwassene en volwassene een kwalitatief fundament om als burger deel te kunnen nemen aan de samenleving. Als Partij van de Rede kiezen wij voor een nieuwe funderende openbaar onderwijs systematiek tot 16 jaar. Dit onderwijs van 4 tot 16 jaar gaat uit van het gelijkheidsprincipe en de ontplooiing van ieders talenten die aansluiten op de ontwikkelingskwaliteiten en draagt bij aan brede oriëntatie op opleidings- en beroepsperspectieven. Burgerschapsvorming is een belangrijk onderdeel van onderwijscurriculum dat gericht is op de overdracht van het sociaalmaatschappelijke erfgoed van historie, cultuur, wetenschap en techniek.

 

Wat een ambities. Minister. Deels ben ik het hier wel mee eens, maar ik sta er wat minder ideologisch, idealistisch en utopisch in denk ik. Maar iets heel anders, wat seculiere idealen enorm op de proef stelt, wat vind je eigenlijk van de Turkse bemoeienis met de Nederlandse democratie?

 

Ik verzet mij tegen het opleggedrag, aangestuurd door de Turkse regering, om onder de mom van vrije meningsuiting als vreemde mogendheid in een ander land de democratie te misbruiken om de Turks-Nederlandse burgers met Turks-stemrecht te mobiliseren om de autocratisch staatsinvulling van Erdogan te promoten. Dergelijk op een parallelle samenlevingsstructuur georiënteerde invloed van een buitenlandse mogendheid moet worden bestreden. Ook heb ik grote moeite met de lange arm van Turkije om de parallelle Turkse samenleving naar de eenheid van de AK-Partij te stroomlijnen, door de Gülen-beweging en de Alevieten en de seculieren Nederlandse burgers met een Turks paspoort te demoniseren.

 

En over onze christenvrienden mijn laatste vraag: CDA-voorman Sybrand Buma wil behalve premier worden ook het Nederlands volkslied een prominente plek geven op Nederlandse basisscholen. En hij heeft het ook telkens weer over de ‘joods-christelijke’ traditie. Wat vind jij, als vrijdenker, van deze fratsen?

In een globaliserende samenleving is het niet meer van deze tijd. Het volkslied hoort bij de Nederlandse culturele ontstaansgeschiedenis en als onderdeel van burgerschapsvorming is het een onderdeel van het onderwijscurriculum. Het is ongewenst om kinderen te indoctrineren met een nationalistisch gegeven waarbij eenzijdig het koningshuis wordt verheerlijkt. Als vrijdenker zie ik dit als eenzijdig opleggedrag waarmee de vrije kritische ontwikkeling van het kind wordt beknot. Datzelfde geldt voor het steeds weer aanhalen van de ‘joods-christelijke’ traditie het zijn valse vlaggen hangen om de heimwee naar de ‘zogenaamde goede godsdienstige’ tradities, door deze aan te wakkeren draag je bij aan de segregatie, het afzetten van andere groepen in de samenleving. Terwijl met de Verlichting uit de achttiende eeuw het bedenkelijk is om dergelijke tradities van onderdrukking te verheerlijken. Als vrijdenker kies ik voor een seculiere samenleving zonder geloofs-, groeps- dan wel traditionele opleggedrag. Ik wil een maatschappij die de ruimte biedt aan de kleinste groep, de onafhankelijk denkende mens, die als zelfstandig handelende individu, zonder enige dogma, deelneemt aan de seculiere samenleving, waarin de rechten van de mens voorop staan.