In een tijd van polarisatie tussen rechts en links is het midden vinden soms een uitdaging. Toch heeft onze samenleving hier wel degelijk behoefte aan. Het is immers ook te gemakkelijk om de samenleving in twee kampen te verdelen, terwijl het grootste deel van de samenleving zich ergens in het grijze midden bevindt.

Alleen, dan moet dat grijze midden wel een duidelijk alternatief zijn voor de beide polen. En daarvoor is verhaal vanuit dat midden noodzakelijk. Een verhaal dat mensen kan inspireren. Ook dienen er dragers die te zijn die dit verhaal kunnen verspreiden. Individuen, maar ook instituties, waaronder de media.

Het narratief van het midden moet Nederland in Europa zijn dat in staat is om de grote uitdagingen op zowel sociaal-economisch als sociaal-cultureel terrein echt aan te gaan. Het midden behoudt daarbij het midden tussen zowel (uiterst) rechts als (uiterst) links. Het gaat dan om een Europa dat zichzelf en haar grenzen weet te beschermen, maar tegelijkertijd een open samenleving blijft voor al haar burgers. Een Europa van landen die hun kernwaarden weten te verdedigen, zowel tegen dreigingen van buitenaf (Poetin, Erdogan) als van binnenuit (Orbàn).

Tevens moet het midden een kapitalisme bepleiten en proberen te bewerkstelligen dat werkt voor iedereen. Een economisch systeem dus dat kansen biedt, maar ook de sociaal zwakkeren van een vangnet voorziet. Samenlevingen die strijden tegen een zichzelf steeds verder verrijkende economische elite en zorg dragen voor een verzorgingsstaat en een noodzakelijke mate van herverdeling.

Deze samenlevingen hebben een politiek nodig die in staat is om zich af te zetten tegen een steeds meer technocratisch en minder democratisch wordende politiek elite. Ook moet het midden zich hard maken voor meer (directe) democratie. Dit terwijl zij ook in staat is om polarisatie tussen links en rechts te overstijgen en een alternatief te bieden voor de steeds extremer wordende flanken.

Het gaat dan ook om individuen die in intellectueel opzicht in staat zijn om met nieuwe ideeën voor de toekomst komen. Dit zijn ideeën die gebaseerd zijn op een geloof in vooruitgang en verbetering van de menselijke conditie, maar die ook rekening houden met het feit dat dit geen lineair pad naar boven is. De marge van democratische politiek is smal, pragmatisme en het vermogen om compromissen te sluiten is daarom soms noodzakelijk.

Om tot een krachtig midden te komen hebben we media nodig die voor deze ideeën staan, ze uitdragen, en daarmee zowel de publieke opinie als de politiek beïnvloeden. Niet een, maar velen. Want alleen op deze manier kunnen de ideeën van het midden, het nieuwe centrisme, langzaam verspreid worden en tot bloei komen in onze samenleving.

Een van die media kan Jalta zijn. De afgelopen jaren is de site steeds meer geëvolueerd van een site die stevig op (hard) rechts stond naar een liberale pagina die een stevig centrisch verhaal uitdraagt. Alleen de subtitel van de site, The Right Story, is naar mijn bescheiden mening nog een beetje gedateerd. The Centrist Story zou het huidige Jalta een stuk beter passen.

Juist in de huidige tijd zijn centrische media hard nodig. Immers, oude centrummedia verder verzwakken steeds meer en/of kruipen meer naar de flanken, terwijl tegelijkertijd op alle flanken nieuwe media opkomen die het midden uitdagen. Een duidelijk geluid vanuit het centrum is nodig. Jalta kan een van de dragers van dit centrumgeluid van de toekomst zijn. Laat de site daarom ook The Centrist Story omarmen, en met volle overtuiging het centrisme uitdragen.