In Gouda zijn vergevorderde plannen om een megamoskee te vestigen in de voormalige Prins Willem Alexander-kazerne. Het gebouw moet, als het aan de initiatiefnemers ligt, worden omgevormd tot een ‘Islamitisch centrum’ met een regiofunctie, dat plaats biedt aan 4500 gelovigen. Dat is bijna twee keer zo veel als de tot nu toe grootste Nederlandse moskee, Essalam in Rotterdam. De drie Goudse moskeeën An Nour, as Salam en El Fath (alle Marokkaans) kampen nu met ruimtegebrek en willen gedrieën het PWA-complex betrekken. Naar schatting 1500 moslims maken nu gebruik van de bestaande moskeeën, alleen mannen want er is geen plaats voor aparte vrouwenruimtes. Vanwege ruimtegebrek wordt ook op de openbare weg gebeden. Het project is in volle gang en er staan veel belangen op het spel. Het Rijk is eigenaar van het PWA-terrein, de gemeente Gouda wil een bestemming voor het gebouw, de circa achtduizend Goudse moslims zoeken een locatie en er zijn omwonenden bij betrokken.

Moskee An-Nour

Moskee An-Nour

En er is nog een kandidaat voor vestiging in het gebouw: De Ark, een school voor zeer moeilijk lerende kinderen, en Gemiva, een medisch kinderdagverblijf, zitten ook met een huisvestingsprobleem. Bovendien is het voor De Ark en Gemiva van belang om onder één dak gehuisvest te kunnen worden, zij kunnen dan voorzieningen delen en bovendien kunnen pupillen van Gemiva meedraaien met lessen van De Ark op uren die aangepast zijn aan de mogelijkheden van het kind. De gemeente heeft een huisvestingsplicht ten aanzien van De Ark en de school is al tien jaar op zoek naar een geschikt pand.

Streepje voor bij Allah

Jalta zal de gang van zaken rond de realisering van deze megamoskee gaan volgen. Het behoeft geen betoog dat zulke projecten complex en controversieel zijn. Gouda telt 71 duizend inwoners, waarvan circa achtduizend islamitisch. Enerzijds is er de vrijheid van godsdienst in Nederland, die waarborgt dat eenieder zijn geloof mag belijden op een manier die valt binnen de grenzen van de Nederlandse wet. Anderzijds staat de islam vaak op gespannen voet met die Nederlandse (grond-)wet. Vrouwen worden nu geweerd uit de moskeeën, wegens ‘ruimtegebrek’. Een drogreden natuurlijk, waar ruimte is voor, zeg, 600 mensen zou men immers ook 300 mannen en 300 vrouwen kunnen toelaten. Maar mannen hebben nou eenmaal een streepje voor bij Allah, ondanks onze gelijkheidsprincipes mag vrouwen weigeren dus gewoon.

Vrouwen worden nu geweerd uit de moskeeën, wegens ‘ruimtegebrek’.

Ernstig is ook de radicalisering en terreurdreiging die uitgaat van islamitische groeperingen en personen. Sommige moskeeën zijn broeinesten van anti-westerse denkbeelden, jongeren worden geronseld voor jihad in de Islamitische Staat, het antisemitisme laait op en komt vooral uit islamitische hoek, enfin, de hoofdbrekens die de islam in Nederland veroorzaakt zijn legio. In Gouda spelen al deze problemen ook: vijf jonge Goudse vrouwen reisden als ‘jihadbruid’ naar Syrië. De Belgische salafistische haatprediker Tarik ibn Ali sprak in september in de El Fath moskee. De man heeft banden met de verboden organisaties Sharia4Belgium en het Duitse Millatu Ibrahim. Hij treedt op als fondsenwerver voor vage ‘goede doelen’ in Syrië en voor de bouw van salafistische moskeeën, zo ook voor de megamoskee op het PWA-terrein. Er werden raadsvragen en kamervragen over zijn aanwezigheid gesteld, maar het Goudse college van B en W betreurde de ontstane ophef “omdat het de maatschappelijke verhoudingen onnodig op scherp stelt en kan leiden tot verwijdering. In zijn algemeenheid is dit onderwerp niet gebaat bij beschuldigingen en insinuaties, maar bij dialoog.

Straatterreur

Misschien bedoelen zij dezelfde dialoog waarmee de Marokkaanse jeugd in het gareel moet worden gebracht, want ook dat is al een lang slepend probleem in Gouda: straatterreur door Marokkaanse jongeren. In 2010 werd de noodklok al geluid over met name de wijk Oosterwei. De stad heeft, kortom, te kampen met de nodige spanningen en tegengestelde belangen en de moskee is een heet hangijzer voor de Goudse gemeenteraad.

Want wat wil de politiek? De Goudse coalitiepartijen PvdA, D66 en GroenLinks gunnen het PWA-gebouw aan de moskee. “De moskee heeft publieke urgentie, gezien de overlast van de huidige moskeeën”, aldus Thierry van Vugt (D66). De VVD ziet liever De Ark/Gemiva als nieuwe bewoners. Gouda Positief streeft naar een tussenoplossing en wil beide partijen hun intrek in de kazerne laten nemen. De oppositiepartijen ChristenUnie en SGP zien de PWA-Kazerne graag aan De Ark/Gemiva toegewezen worden. De moskeeën en De Ark/Gemiva hebben tot eind november de tijd gekregen om met een plan te komen, waarbij het delen van de kazerne als serieuze optie onderzocht wordt. Het besluit zal op 2 december aanstaande genomen worden. Buurtbewoners ijveren voor inspraak, de moskeeën hebben de benodigde 2,5 miljoen euro voor het project in kas, De Ark/Gemiva moeten een onderkomen krijgen en de politiek is verdeeld.

“De moskee heeft publieke urgentie, gezien de overlast van de huidige moskeeën”, aldus Thierry van Vugt (D66).

U leest de komende weken op jalta.nl meer over dit dossier. De grootste moskee van Nederland in een oer-Hollands stadje, zal die er ondanks weerstand van omwonenden en politieke twist toch komen?